วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สรุปบทที่ 5 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สรุปบทที่ 5  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
            ระบบสารสนเทศเพื่อทรัพยากรมนุษย์ เป็นเครื่องมือหนึ่งของการนำเสนอสารสนเทศเพื่อใช้ในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งในเชิงกลยุทธ์ เชิงกลวิธี เชิงปฎิบัติการ โดยทีการปรับกระบวนการทางธุรกิจ ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่นำมาใช้ ทั้งในด้านการบริหารและการควบคุมด้านต่างๆ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 1.แนวคิดและความหมาย
            สุวิมล  สิริทรัพย์ไพบูลย์ (2545, หน้า213) ได้ให้คำจำกัดความของการบริหารบุคคลและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไว้ว่าการบริหารงานบุคคลหมายถึงกระบวนการในการสรรหาคัดเลือกและบรรจุบุคคลที่เหมาะสมเข้าทำงานในองค์การในจำนวนที่เพียงพอและเหมาะสมรวมทั้งการบำรุงรักษาด้วยการเพิ่มพูลความรู้ความสามารถให้ทันสมัยอยู่เสมอซึ่งมักจะถือเป็นกระบวนการการที่ทีความเกี่ยวข้องกับบุคคลตั้งแต่ก่อนบรรจุเข้าทำงานจนกระทั้งเกษียณอายุตลอดจนการให้ออกจากงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2.หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์
            2.1 หลักความรู้  บุคคลที่เข้ามาปฎิบัติหน้าที่ในองค์การจะต้องศึกษาหาความรู้ (Knowledge) เพิ่มเติมอยู่เสมอหากผู้ใดพัฒนาตนเองให้ตรงตามคุณสมบัติของตำแหน่งในสายอาชีพที่องค์การกำหนดไว้
            2.2 หลักความสมารถ  บุคคลทุกคนล้วนมีคุณค่าต่อองค์การเสมอแต่หากบุคคลใดสามารถ (Competence) สร้างผลงานที่มีมูลค่าสูงสุดบุคคลนั้นจะเป็นผู้ทีคุณค่าสูงสุดด้วย
            2.3หลักความมั่นคงเป็นหน้าที่ขององค์การ ที่ต้องการทำให้บุคลากรเป็นผู้มีความมั่นคง (Security) ในงานอาชีพ
            2.4 หลักความเป็นกลางจากการเมือง  ที่องค์การมีผู้มีอิทธิพลและมีตำแหน่งหน้าที่สูงกว่าผู้อื่นหรืออาศัยความเป็นเครือญาติเป็นเครื่องมือช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
                        2.4.1การสรรหา
                        2.4.2การพัฒนา
                        2.4.3การธำรงรักษา
                        2.4.4การใช้ประโยชน์

3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.ผู้บริหารสามารถเพิ่มขีดความสามารถด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
2.ผู้บริหารสามารถจัดสรรบุคคลให้เหมาะสมกับงานตลอดจนสร้างระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดี
3.บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตนเองทั้งในส่วนความรู้ความสามารถและประสบการณ์การทำงาน
4.บุคลากรทำงานได้เต็มศักยภาพ และมีความพอใจกับผลงานที่ได้รับจึงมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
5.บุคลากรจะได้รับการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและมีสภาพการทำงานที่ดีขึ้น
6.องค์กรบรรลุเป้าหมายในการทำงานและดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
7.องค์กรมีโอกาสที่พัฒนาความร่วมมือความร่วมใจในการทำงาน
8.สังคมอยู่ได้อย่างสันติเนื่องจากบุคคลในสังคมมีรายได้จากกานทำงาน
9.ประเทศชาติมีฐานะที่ดีขึ้นเพราะองค์กรเติบโตอย่างมั่นคง
กระบวนการทางธุรกิจของระบบสารสนเทศ
1.ระบบวางแผนอัตรากำลังคน
            ระบบวางแผนอัตรากำลังคน (Manpower Planning) ถูกใช้เป็นเครื่องมือกำหนดความ บุคลากรขององค์การในส่วนของอัตรากำลังคนและคุณสมบัติของบุคลากรที่ตรงกับความต้องการของแต่ละงานจึงทำการพยากรณ์ถึงความต้องการของบุคลากรในอนาคตซึ่งความสอดคล้องกับอุปทานที่มีอยู่ในตลาดแรงงาน ณ ช่วงเวลานั้นโดยคำนึงถึงสภาพการทางเศรษฐกิจค่าใช้จ่ายและเทคโนโลยีที่ใช้ตลอดจนความมั่นคงในการรายงานอาชีพของบุคลากรด้วย
2.ระบบวิเคราะห์งาน 
            ครอบคลุมถึงกระบวนการด้านวิเคราะห์งาน (Job  Analysis) และควบคุมตำแหน่งงาน (Position  Contol) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องของการวางแผนอัตรากำลังคนซึ่งเป็นต้องใช้สารสนเทศจากภายนอกส่วนหนึ่ง
3.ระบบสรรหาและคัดเลือก
            ครอบคลุมถึงกระบวนการด้านการสรรหาและคัดเลือกก่อนที่จะบรรจุเข้าทำงานซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากการวิเคราะห์งาน การคุมตำแหน่ง โดยรับข้อมูลบัญชีรายชื่องานว่าง คุณลักษณะเฉพาะงานของตำแหน่งงานที่ว่างมาทำการวางแผนเพื่อปฏิบัติการสรรหา โดยในแผนจะระบุถึงตำแหน่งงานและทักษะที่ต้องการสำหรับตำแหน่งนั้น
4.บุคลากร
            ครอบคลุมถึงกระบวนการด้านการบรรจุเข้าทำงาน (Job  Placement) การทะเบียนประวิติบุคลากรและการบันทึกเวลาเข้าออกซึ่งสารสนเทศที่ได้จากระบบบุคลากรจำเป็นต้องใช้ตลอดอายุการทำงานของบุคลากรแต่ละคน
5.ระบบจ่ายค่าจ้างและเงินเดือน
            ครอบคลุมถึงกระบวนการด้านการจ่ายค่าและเงินเดือน รวมทั้งการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยที่ระบบจ่ายค่าจ้างและเงินเดือนแต่ละองค์การอาจแตกต่างกันไปและเงื่อนไขในการคิดคำนวณรายได้สุทธิเพื่อนำมาคำนวณเดือนจ่ายบุคลากรก็อาจแตกต่างกันแต่นโยบายด้านการจ่ายค่าจ่ายเงินเดือนของแต่ละองค์กร
6.ระบบประเมินผลปฏิบัติงาน
            ครอบคลุมถึงกระบวนกานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานและปรับเงินในขั้นพื้นฐานตลอดจนนำสารสนเทศที่ได้มาเป็นข้อมูลเข้าของการพัฒนาและฝึกอบรมการเลื่อนชั้นตำแหน่งหรือแม้กระทั่งการโยกย้ายงานไปปฏิบัติหน้าที่ในตำตำแหน่งอื่นวิธีการประเมินงานการปฏิบัติงานที่แต่ละองค์องค์การเลือกใช้อาจแตกต่างกันไป
7.ระบบพัฒนาและฝึกอบรม
            ครอบคลุมถึงการในส่วนการจัดทำแผนการพัฒนาและฝึกอบรมทั้งการดำเนินการและฝึกอบรมบุคลากรโดยจะถือเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร ให้เป็นผู้มีความรู้และสามารถทำงานได้เต็มศักยภาพ
8.ระบบสวัสดิการและผลประโยชน์
            ครอบคลุมถึงกระบวนการวางแผนสวัสดิการและผลประโยชน์ของบุคลากรและการจ่ายค่าสวัสดิการบุคลากรตลอดจนผลประโยชน์อื่นซึ่งนอกจากค่าจ้างแรงงานเพื่อเป็นการธำรงรักษาบุคลากรให้มีขวัญกำลังใจการทำงานและการปฏิบัติด้านอย่างเป็นความรู้และความสามารถโดยค่าใช้จ่ายสวัสดิการอาจอยู่ในรูปแบบของค่ารักษาพยาบาลค่าเล่าเรียนบุตรค่าเครื่องแบบและเงินให้กู้เป็นต้น
เทคโนโลยีการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Software) คือซอฟแวร์เชิงพาณิชย์ประเภทหนึ่งที่วางขายอยู่ตลาดซอฟแวร์สารสนเทศซึ้งผู้พัฒนาขึ้นใช้เฉพาะงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และจำเป็นต้องใช้อารมณ์ระบบจัดการฐานข้อมูล (ดีบีเอ็มเอส) เพื่อสร้างระบบจัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
            1.1โปรแกรมบันทึกเวลาการทำงาน
            1.2โปรแกรมจ่ายเงินเดือน
            1.3โปรแกรมด้านบริหารทุนด้านมนุษย์
2.การใช้อินทราเน็ต   อินทราเน็ตคือระบบเครือค่ายที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้งานเฉพาะภายในองค์การการพัฒนาอินทราเน็ตตั้งอยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อินเทอร์เน็ตและเวิลต์ไวต์เว็ป จึงถือเป็นข้อได้เปรียบในแง่ที่ว่าผู้ใช้งานส่วนใหญ่จะมีความคุ้นเคยและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตอยู่บ้างแล้ว เพื่อเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศขององค์การ (Stair & Reynold,2006,t.326)
3.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางอินทรอเน็ต   นอกจากการใช้งานอินทราเน็ต ซึ่งเป็นการสื่อสารเฉพาะภายในองค์การเท่านั้น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยังจำเป็นต้องสื่อสารกับบุคคลภายนอกองค์การด้วย เช่น ผู้สมัครงานสถาบันการศึกษา สำนักจัดหางาน สหภาพแรงงาน ตลอดองค์การคู่แข่งขันทางธุรกิจอินเทอร์เน็ตคือเทคโนโลยีใช้สำหรับการสื่อสารและการประสานงานระหว่างบุคคลภายในและภายนอกองค์การโดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บเพื่อรับรองกระบวนการทำงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เว็บศูนย์รวมด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ใช้เป็นแหล่งประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน บริการว่าจ้างงานออนไลน์ และบริการฝึกอบรมออนไลน์ เนื่องจากนี้ผู้บริหารสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสื่อสารกับบุคลากรจำนวนมากซึ่งอยู่ในสถานที่ต่างๆ ได้ภายในเวลาอัตราเร็วซึ่งอธิบายแย่งหัวข้อ
            3.1การจัดองค์การเสมือนจริง
            3.1.1การประชุมทางไกล
            3.1.2การประชุมผ่านวีดิทัศน์
            3.2การสรรหาอิเล็กทรอนิกส์
            3.3เว็บศูนย์รวมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
            3.4การประเมินผลการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น